Wëllkomm op der Säit vun der /

Bienvenu(e)s sur la page de la /

Willkommen auf der Seite der /

Welcome to the page of the

 

Société Eschoise

de Protection des Animaux (S.E.P.A.)

a.s.b.l. -

Escher Déiereschutzveräin

 

 

D'Associatioun gouf 1962 gegrënnt. Vun do un engagéiert si sech deeglech fir Wuelergi vun den Déieren. /

L’association a été fondée en 1962. Depuis, elle s’engage quotidiennement pour le bien-être des animaux. /

Die Assoziation wurde 1962 gegründet. Seitdem engagiert sie sich täglich für das Wohl der Tiere. /

The association was founded in 1962. Since then, she has been committed to the well-being of animals on a daily basis.

 

Eis Bestriewen ass, fir Déieren vun all Zort vu Mëssbrauch wei Gewalt, Vernoléissegung, Aussetzen, asw. ze schützen. /

Notre objectif principal vise à protéger les animaux contre toutes sortes d’abus, tels que les actes de violence, de négligence, d’abandon, …  /

Unser Hauptziel ist es, Tiere vor allen Arten von Missbrauch wie Gewalt, Vernachlässigung, Aussetzung, usw. zu schützen. /

Our main objective is to protect animals from all kinds of abuse, such as violence, negligence, abandonment and so on.

 

D'S.E.P.A. bitt en Heem fir verloosse Kazen an Hënn a bitt gläichzäiteg all noutwendeg Fleegemoossnamen, bis sech e néie Besëtzer fonnt huet. /

La S.E.P.A. offre un refuge pour des chats et des chiens abandonnés et fournit en même temps tous les soins nécessaires jusqu’à l’arrivée d’un nouveau propriétaire. /

Die S.E.P.A. bietet ein Heim für verlassene Katzen und Hunde und bietet gleichzeitig alle notwendigen Pflegemaßnahmen, bis ein neuer Besitzer eintrifft. /

The S.E.P.A. offers a shelter for abandoned cats and dogs and at the same time provides all the necessary care until a new owner arrives.

 

 

 


 

  Ëffnungszäiten /

 

Horaires d'ouverture / Unsere Öffnungszeiten / Our opening hours:

 

 14.00 - 17.30 

 

Auer / heures / Uhr / o'clock

 

 

 7 Deeg op 7,

Feierdeeg abegraff /

7 jours sur 7, 

jours fériés inclus /

7 Tage die Woche, inklusive Feiertage /

7 days a Week,

including holidays.

 

  Hu där Froen /

avez-vous des questions / haben Sie Fragen / do you have any questions?

 

Rufft eis un op de / téléphonez-nous au / rufen Sie uns an unter / call us at

 00352 54 74 48

 

 

Vum 29. Mäerz 2021 hunn Ëffnungszäiten geännert /  

à partir du 29 mars 2021, nos horaires d'ouverture ont changé 

ab dem 29. März 2021 wurden unsere Öffnungszeiten geändert/

as of 29th March 2020, our opening hours changed.

 

Mir erwaarden iech dann 

nous vous accueillerons alors / wir werden Sie dann gerne empfangen / we will welcome you

vun / de / von / from  

14.00 - 17.30 

Auer / heures / Uhr / o'clock 

7 Deeg op 7 Feierdeeg abegraff /

7 jours sur 7 jours fériés inclus /

 

7 Tage die Woche inklusive Feiertage /

 

7 days a week including holidays. 

 

Mir maachen Adoptioune 7 Deeg op 7, Feierdeeg abegraff./

Nous faisons des adoptions 7 jours sur 7, les jours fériés inclus. / Wir machen Adoptionen 7 Tage die Woche, einschließlich Feiertage. / We do adoptions 7 days a week, including holidays.

   


 

 

Eis Aktivitéiten / Nos activités / Unsere Aktivitäten

/ Our activities

 

Schéckiwwerreeschung vun 300 EUR duerch de CIS MR (CGDIS) den 1. Mai 2021

Délégatiounen vun dem CIS MR (CGDIS) an der SEPADélégatiounen vun dem CIS MR (CGDIS) an der SEPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'Escher Déierenasyl mëscht seng Dieren fir Spadséiergänger vu Méinden, dem 11. Januar 2021 op. Drot är Masken, haalt en Ofstand vun 2 Meter zu eise Mataarbechter a respektéiert déi aner sanitär COVID-Moossnamen. Mir soen iech Merci fir äert Verständnis an är Solidaritéit. / Das Escher Tierheim öffnet seine Türen für Hundespaziergänger ab Montag, 11. Januar 2021. Tragen Sie bitte Ihre Maske, halten Sie einen Abstand von 2 Metern zu unseren Mitarbeiter und respektieren Sie die sanitären COVID-Massnahmen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und ihre Solidarität. / Le refuge pour animaux d'Esch ouvrira ses portes pour les promeneurs de chiens à partir de lundi 11 janvier 2021. Portez votre masque, gardez une distance de 2 mètres par rapport à notre personnel et respectez les mesures sanitaires COVID. Nous vous remercions pour votre compréhension et votre solidarité. /  Please wear your mask, keep a distance of 2 meters to our staff and respect the sanitary COVID-measures. We thank you for your understanding and your solidarity.

 

Reservéiert iech ee vun eisen Hënn am Viraus. D'Spadséiergäng si vu vun 14.00 bis 17.30 Auer da méiglech. Genéisst äre Spadséiergang.

Reservieren Sie sich einen unserer Hunde im Voraus. Sie können zwischen 14.00 und 17.30 Uhr dann einen Spaziergang machen. Genießen Sie es.

Réservez un de nos chiens à l'avance. Vous pourrez vous promener entre 14.00 et 17.30 heures. Appréciez-le.

Book one of our dogs in advance. You will be allowed to walk between 14.00 and 17.30 hours. Enjoy it.

 

Hondstrainerin / Entraîneur canin / Hundetrainerin / Dog trainer

Den Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. huet eng Hondstrainerin ab dem 1. Juli 2020 engagéiert. Hutt dir Froen, da mellt iech um +352 54 74 48. Mir hëllefen iech gären weider.

L'Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. emploie un entraîneur canin depuis le 1er juillet 2020. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter au +352 54 74 48. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Der Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. hat eine Hundstrainerin ab dem 1. Juli 2020 eingestellt. Habt Ihr Fragen, dann meldet Euch bitte am +352 54 74 48. Wir helfen gerne weiter. 

The Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. has employed a dog trainer as from 1st July 2020. If you have any questions, please contact us on +352 54 74 48 and we will be pleased to help.

 

Porte ouverte

Den Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. huet wéinst der kritescher Pandemie-Situatioun keng Porte ouverte am Hierscht organiséiert. Mir deelen en Datum mat, esoubal mir e Datum no dëser schwiereger Situatioun festgeluecht hunn.

 

 

 

 

 

ANNULATIOUN: Grillen am Dezember 2020 / ANNULIERUNG: Grillen im Dezember 2020 / ANNULATION: Grillades au mois de décembre 2020 / CANCELLATION: Barbecues during december 2020

Den Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. deelt mat, dass Grille virum Cactus Esch/Lalleng op 136, Lëtzebuergerstrooss, 4222 Esch/Uelzecht virgesi fir de Weekend vum 11. an 12. Dezember wéinst de sanitäre Moosnamen ofgesot ginn ass.

 

L'Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. informe que les barbecues prévues le week-end du 11 et 12 décembre devant l'Escher Cactus Esch Lallange à 136, rue de Luxembourg, 4222 Esch-sur-Alzette ont dû être annulés à cause des mesures sanitaires.

 

Der Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. teilt mit, dass das Grillen am Wochenende vom 11. und 12. Dezember vor dem Cactus Esch Lallingen auf 136, rue de Luxembourg, 4222 Esch-sur-Alzette wegen der sanitären Massnahmen abgesagt werden musste.

 

The Escher Déiereschutzveräin (S.E.P.A.) a.s.b.l. informs that the barbecues planned for the weekend of 11 and 12 December in front of the Cactus Esch Lallange at 136, rue de Luxembourg, 4222 Esch-sur-Alzette had to be cancelled due to sanitary measures.

 

 

  

 

 

 

 

 

Hëlleft eis mat engem Don op engem vun eise Konten, Merci.

Helfen Sie uns mit einer Spende auf einem unserer Konten, Danke.

Aidez-nous par un don sur un de nos comptes, merci.  

 Help us with a donation to one of our bank accounts, thank you.

 

 BCEE LU44 0019 5603 8160 5000

CCP LU80 1111 0311 3494 0000