Wëllkomm op der Säit vun der /

Bienvenu(e)s sur la page de la /

Willkommen auf der Seite der /

Welcome to the page of the

 

Société Eschoise

de Protection des Animaux (S.E.P.A.)

a.s.b.l. -

Escher Déiereschutzveräin

 

 

D'Associatioun gouf 1962 gegrënnt. Vun do un engagéiert si sech deeglech fir Wuelergi vun den Déieren. /

L’association a été fondée en 1962. Depuis, elle s’engage quotidiennement pour le bien-être des animaux. /

Die Assoziation wurde 1962 gegründet. Seitdem engagiert sie sich täglich für das Wohl der Tiere. /

The association was founded in 1962. Since then, she has been committed to the well-being of animals on a daily basis.

 

Eis Bestriewen ass, fir Déieren vun all Zort vu Mëssbrauch wei Gewalt, Vernoléissegung, Aussetzen, asw. ze schützen. /

Notre objectif principal vise à protéger les animaux contre toutes sortes d’abus, tels que les actes de violence, de négligence, d’abandon, …  /

Unser Hauptziel ist es, Tiere vor allen Arten von Missbrauch wie Gewalt, Vernachlässigung, Aussetzung, usw. zu schützen. /

Our main objective is to protect animals from all kinds of abuse, such as violence, negligence, abandonment and so on.

 

D'S.E.P.A. bitt en Heem fir verloosse Kazen an Hënn a bitt gläichzäiteg all noutwendeg Fleegemoossnamen, bis sech e néie Besëtzer fonnt huet. /

La S.E.P.A. offre un refuge pour des chats et des chiens abandonnés et fournit en même temps tous les soins nécessaires jusqu’à l’arrivée d’un nouveau propriétaire. /

Die S.E.P.A. bietet ein Heim für verlassene Katzen und Hunde und bietet gleichzeitig alle notwendigen Pflegemaßnahmen, bis ein neuer Besitzer eintrifft. /

The S.E.P.A. offers a shelter for abandoned cats and dogs and at the same time provides all the necessary care until a new owner arrives.

 

 

 


 

  Ëffnungszäiten /

 

Horaires d'ouverture / Unsere Öffnungszeiten / Our opening hours:

 

 13.00 - 16.30 

 

Auer / heures / Uhr / o'clock

 

 

 7 Deeg op 7,

Feierdeeg abegraff /

7 jours sur 7, 

jours fériés inclus /

7 Tage die Woche, inklusive Feiertage /

7 days a Week,

including holidays.

 

  Hu där Froen /

avez-vous des questions / haben Sie Fragen / do you have any questions?

 

Rufft eis un op de / téléphonez-nous au / rufen Sie uns an unter / call us at

 00352 54 74 48

 

 

Vum 1. Oktober 2020 hunn eis Ëffnungszäiten geännert/  

à partir du 1er octobre 2020, nos horaires d'ouverture ont changé/ 

ab dem 1. Oktober 2020 haben wir unsere Öffnungszeiten geändert/

as of 1st October 2020, our opening hours have changed.

 

Mir erwaarden iech 

nous vous accueillerons / wir werden Sie gerne begrüßen / we will welcome you

vun / de / von / from  

13.00 - 16.30 

Auer / heures / Uhr / o'clock 

7 Deeg op 7 Feierdeeg abegraff /

7 jours sur 7 jours fériés inclus /

 

7 Tage die Woche inklusive Feiertage /

 

7 days a week including holidays. 

 

Mir maachen Adoptioune 7 Deeg op 7, Feierdeeg abegraff./

Nous faisons des adoptions 7 jours sur 7, les jours fériés inclus. / Wir machen Adoptionen 7 Tage die Woche, einschließlich Feiertage. / We do adoptions 7 days a week, including holidays.

   


 

 

eis Platz maache fir Hënn a Katzen, déi fort gelaf sinn oder fonnt goufen. 

Wann dir eng Annonce maache wëllt, schéckt eis einfach eng Mail un deiereschutz.sepa@gmail.com mat ärem Vir- a Familljennumm, ärer Mail-Adress, Telefonsnummer, Beschreiwung, Foto an de Numm entweder vum verluerenen Hond /vun der verluerener / Katz mat der Adress, oder eng Foto vum Hond / vun der Katz mat der Adress, wou der hien / si fonnt hutt. Mir wäerten eis esou schnell wei méiglech bei iech mellen.

 / Lasst uns Platz machen für die Hunde und Katzen, die weggelaufen sind oder gefunden wurden.

 Wenn Sie eine Anzeige aufgeben möchten, senden Sie einfach eine E-Mail an deiereschutz.sepa@gmail.com mit Ihrem Vor- und Nachnamen, Ihrer E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Beschreibung, Foto und dem Namen entweder des / der verlorenen Hundes / Katze oder ein Foto des / der gefundenen Hundes / Katze mit der Adresse, wo Sie ihn / sie gefunden haben. Wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

/ Laissons place aux chiens et chats qui ont pris la fuite ou trouvé.

Si vous voulez placer une annonce, envoyez tout simplement un mail à deiereschutz.sepa@gmail.com en nous indiquant votre nom et prénom, votre adresse mail, un numéro téléphone, soit une description, une photo et le nom du chien / chat perdu, soit une photo du chien / chat trouvé avec l'adresse où vous l'avez trouvé. Nous vous contacterons le plus vite possible.

/ Let's make space for the dogs and cats that ran away or were found.

If you want to place an announcement, just send an e-mail to deiereschutz.sepa@gmail.com with your first and last name, e-mail address, telephone number, description, photo and the name of either the lost dog/cat with the address where you found it, or a photo of the found dog/cat with the address where you found it. We will contact you as soon as possible.

 

Hënn / Hunde / Chiens / Dogs

 

 AtillaAtillaAkiraAkira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazen / Katzen / Chats / Cats

 

PolluxPollux

TwixTwix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AmyAmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hëlleft eis mat engem Don op engem vun eise Konten, Merci.

Aidez-nous par un don sur un de nos comptes, merci.  

/ Helfen Sie uns mit einer Spende auf einem unserer Konten, Danke.

 / Help us with a donation to one of our bank accounts, thank you:

 

BCEE LU44 0019 5603 8160 5000

CCP LU80 1111 0311 3494 0000